รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering12
2 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
3 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
4 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
5 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
6 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
7 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
8 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
9 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
10 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
11 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
12 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
13 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
14 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
15 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
16 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
17 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
18 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
19 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
20 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
21 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
22 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
23 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
24 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
25 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
26 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
27 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.