รายชื่อนศ.
รายวิชา527342 : DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
2 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
3 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
4 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
5 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
6 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
7 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
8 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
9 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
10 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
11 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
12 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
13 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
14 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
15 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
16 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
17 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
18 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
19 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
20 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
21 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
22 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
23 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
24 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
25 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
26 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
27 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
28 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
29 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
30 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
31 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
32 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
33 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
34 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
35 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
36 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
37 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
38 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
39 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
40 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
41 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
42 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
43 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
44 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
45 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
46 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
47 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
48 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
49 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
50 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
51 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
52 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE10
53 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
54 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
55 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
56 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE10
57 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
58 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
59 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
60 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
61 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
62 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE10
63 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
64 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
65 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
66 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
67 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
68 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
69 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
70 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE10
71 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
72 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
73 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
74 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
75 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
76 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
77 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
78 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
79 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
80 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
81 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
82 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
83 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE10
84 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
85 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.