รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100520 นายเฉลิมชัย จีนจังหรีด  Mechatronics Engineering10
2 B6100964 นายกมล ศรีวิสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
3 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
4 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
5 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา  PRECISION ENGINEERING10
6 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
7 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
8 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
9 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
10 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
11 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
13 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
14 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
15 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
16 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
17 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
18 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
19 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
20 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
21 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
22 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
23 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
24 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
25 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
26 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
27 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
28 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
29 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering10
30 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
31 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering10
32 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering10
33 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering10
34 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering10
35 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
36 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์  Mechatronics Engineering10
37 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
38 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
39 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
40 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
41 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
42 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering10
43 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
44 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
45 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
46 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering10
47 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering10
48 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering10
49 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
50 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering10
51 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์  Mechatronics Engineering10
52 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering10
53 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering10
54 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering10
55 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
56 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering10
57 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
58 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering10
59 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
60 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering10
61 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
62 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ  Mechatronics Engineering10
63 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering10
64 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering10
65 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
66 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
67 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
68 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering10
69 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering10
70 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
71 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering10
72 B6100681 นายสถานนท์ นาควิสุทธิ์  Mechatronics Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.