รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต  Mechatronics Engineering
2 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering
3 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering
4 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering
5 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering
6 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering
7 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering
8 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering
9 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering
10 B6101657 นายฐกฤต พินิจ  Mechatronics Engineering
11 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering
12 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering
13 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering
14 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering
15 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ  Mechatronics Engineering
16 B6329860 นายนาวิน จตุพรวิมล  Mechatronics Engineering
17 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering
18 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering
19 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร  Mechatronics Engineering
20 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering
21 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.