รายชื่อนศ.
รายวิชา529207 : DIGITAL LOGIC
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE10
2 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
3 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
4 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
5 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
6 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
7 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
8 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
9 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
10 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
11 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
12 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
13 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
14 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
15 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
16 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
17 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
18 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
19 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
20 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
21 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
22 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
23 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
24 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
25 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
26 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
27 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
28 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
29 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
30 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
31 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
32 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
33 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
34 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.