รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME10
2 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
3 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
4 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
5 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
7 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
8 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
9 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
10 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
11 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
12 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
13 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
14 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
15 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
16 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
17 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
18 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
19 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
20 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
21 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
22 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
23 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
24 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
25 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
26 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
27 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
28 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
29 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
30 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.