รายชื่อนศ.
รายวิชา235372 : VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6134389 นางสาวพิมพ์ชนก บาดกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6137304 นางสาวอรยา วันดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.