รายชื่อนศ.
รายวิชา618315 : FIRE PREVENTION AND CONTROL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.