รายชื่อนศ.
รายวิชา537343 : AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
51 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.