รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
2 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
3 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
4 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
5 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
6 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
7 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
8 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
9 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
10 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
11 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
12 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
13 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
14 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
15 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
16 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
17 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
18 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
19 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
20 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
21 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
22 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
23 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
24 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
25 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
26 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME10
27 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
28 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
29 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
30 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
31 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
32 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
33 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.