รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.