รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
2 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
3 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
4 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
5 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
6 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
7 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
8 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
9 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
10 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
11 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
12 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
13 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
14 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
15 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
16 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
17 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
18 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
19 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
20 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
21 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
22 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
23 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
24 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING12
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.