รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
2 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
3 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
5 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
6 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE10
8 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE10
9 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
10 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
11 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
12 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
13 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
14 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
15 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
16 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
17 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
18 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
19 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
20 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering10
21 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
22 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
23 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
24 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
25 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
26 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
27 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
28 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
29 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
30 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
31 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
32 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
33 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
34 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
35 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
36 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
37 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
38 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
39 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
40 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.