รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME
2 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering
3 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering
4 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering
5 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering
6 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering
7 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE
8 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE
9 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE
10 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE
11 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE
12 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
13 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
14 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE
15 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE
16 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE
17 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE
18 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering
19 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering
20 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering
21 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering
22 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering
23 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering
24 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
25 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering
26 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering
27 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering
28 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering
29 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
30 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering
31 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering
32 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering
33 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering
34 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering
35 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering
36 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering
37 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering
38 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering
39 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering
40 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.