รายชื่อนศ.
รายวิชา214349 : OPERATIONS MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก  INFORMATION SCIENCE10
2 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
3 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ  INFORMATION SCIENCE10
4 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
5 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ  INFORMATION SCIENCE10
6 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
7 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
8 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
9 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ  INFORMATION SCIENCE10
10 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว  INFORMATION SCIENCE10
11 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE10
12 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข  INFORMATION SCIENCE10
13 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน  INFORMATION SCIENCE10
14 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์  INFORMATION SCIENCE10
15 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง  INFORMATION SCIENCE10
16 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค  INFORMATION SCIENCE10
17 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
18 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
19 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี  INFORMATION SCIENCE10
20 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น  INFORMATION SCIENCE10
21 B6070625 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
22 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า  INFORMATION SCIENCE10
23 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE10
24 B6073268 นางสาวญาณวี โปรยกลาง  INFORMATION SCIENCE10
25 B6073541 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์  INFORMATION SCIENCE10
26 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู  INFORMATION SCIENCE10
27 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
28 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี  INFORMATION SCIENCE10
29 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม  INFORMATION SCIENCE10
30 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง  INFORMATION SCIENCE10
31 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก  INFORMATION SCIENCE10
32 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ  INFORMATION SCIENCE10
33 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
34 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE10
35 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว  INFORMATION SCIENCE10
36 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา  INFORMATION SCIENCE10
37 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง  INFORMATION SCIENCE10
38 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
39 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
40 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
41 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ  INFORMATION SCIENCE10
42 B6073169 นายปฏิภาณ สมเพียร  INFORMATION SCIENCE10
43 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์  INFORMATION SCIENCE10
44 B6074296 นายธีรยุทธ กกขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
45 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
46 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย  INFORMATION SCIENCE10
47 B6070731 นายคุณาวิชญ์ ผาสุขมูล  INFORMATION SCIENCE10
48 B6074579 นายเจษฎา กัลยา  INFORMATION SCIENCE10
49 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE10
50 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช  INFORMATION SCIENCE10
51 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน  INFORMATION SCIENCE10
52 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย  INFORMATION SCIENCE10
53 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ  INFORMATION SCIENCE10
54 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ  INFORMATION SCIENCE10
55 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
56 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
57 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
58 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ  INFORMATION SCIENCE10
59 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE10
60 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
61 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
62 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
63 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
64 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
65 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
66 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
67 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
68 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
69 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
70 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
71 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
72 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
73 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.