รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE
2 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE
3 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE
4 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE
5 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE
6 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE
7 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE
8 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE
9 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE
10 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE
11 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE
12 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE
13 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE
14 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE
15 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE
16 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
17 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE
18 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE
19 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE
20 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE
21 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE
22 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE
23 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE
24 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE
25 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
26 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
27 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE
28 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE
29 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE
30 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE
31 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE
32 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
33 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE
34 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.