รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู  CPE
2 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE
3 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE
4 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE
5 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE
6 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE
7 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE
8 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE
9 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE
10 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE
11 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE
12 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE
13 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE
14 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE
15 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE
16 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE
17 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE
18 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE
19 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE
20 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE
21 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE
22 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE
23 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE
24 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE
25 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE
26 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE
27 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE
28 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE
29 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
30 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE
31 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE
32 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE
33 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE
34 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE
35 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE
36 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE
37 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.