รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE
2 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE
3 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
4 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE
5 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
6 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE
7 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE
8 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE
9 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE
10 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE
11 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE
12 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE
13 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE
14 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE
15 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE
16 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE
17 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE
18 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE
19 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE
20 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE
21 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE
22 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE
23 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE
24 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE
25 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE
26 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE
27 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE
28 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE
29 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE
30 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE
31 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE
32 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.