รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE10
2 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE10
3 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
4 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
5 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE10
6 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE10
7 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE10
8 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE10
9 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE10
10 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
11 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
12 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
13 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
14 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE10
15 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
16 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE10
17 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
18 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
19 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
20 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
21 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
22 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE10
23 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
24 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
25 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
26 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
27 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
28 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE10
29 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
30 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE10
31 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE10
32 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.