รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
2 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
3 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE10
4 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE10
5 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE10
6 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
7 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE10
8 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE10
9 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE10
10 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
11 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE10
12 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE10
13 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
14 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
15 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
16 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE10
17 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
18 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
19 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE10
20 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
21 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
22 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
23 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
24 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
25 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
26 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE10
27 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE10
28 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
29 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี  TCE10
30 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.