รายชื่อนศ.
รายวิชา525481 : JIG AND FIXTURE DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
2 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
4 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
5 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
6 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
7 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
8 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
9 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
10 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
11 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
12 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
13 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
14 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
15 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
16 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
17 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
18 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
19 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
20 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
21 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
22 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
23 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
24 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
25 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
26 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
27 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
28 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
29 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
30 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
31 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
32 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
33 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
34 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
35 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
36 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
37 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
38 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
44 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.