รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
2 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
3 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
4 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
5 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
6 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
7 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
8 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
9 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
10 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
11 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
12 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
13 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
14 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
15 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
16 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
18 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
19 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
20 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
21 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
22 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
23 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
24 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
25 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
26 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
27 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
28 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
29 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
30 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
31 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
32 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
33 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
34 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
35 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
36 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.