รายชื่อนศ.
รายวิชา522373 : FINANCIAL MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901548 นางสาวสุดารัตน์ งามจันอัด  Transportation Engineering And Logistics10
2 B5923090 นางสาวสาวิตรี ประสพทอง  Transportation Engineering And Logistics10
3 B5920532 นางสาวปัทมา วรรณทอง  Transportation Engineering And Logistics10
4 B5924011 นางสาวอรพรรณ มาลาพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
5 B5925209 นางสาวชัชดา จันทร์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
6 B5909681 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
7 B5913930 นางสาวธุมวดี หอยตะคุ  Transportation Engineering And Logistics10
8 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5914081 นางสาวเพ็ญนิภา รอดอ่อง  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5909346 นางสาวนันทพร อุส่าห์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
14 B5905584 นางสาวมลฤดี น้อยธรงค์  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา  Transportation Engineering And Logistics10
16 B5916771 นางสาวธัญญรัตน์ ฮวบอิน  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5914135 นางสาววรรณภา พรมบริบุตร  Transportation Engineering And Logistics10
18 B5913176 นางสาวนวพร โพเทพา  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5908639 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสีดา  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5900213 นางสาวนวพรรษ ใจดี  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5901692 นางสาวน้ำพุ แสงมณี  Transportation Engineering And Logistics10
22 B5919413 นางสาวนิภาพร หินทอง  Transportation Engineering And Logistics10
23 B5914739 นางสาวธัญญารัตน์ มาเฮง  Transportation Engineering And Logistics10
24 B5923076 นางสาวพรหมพร ศรสูงเนิน  Transportation Engineering And Logistics10
25 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5900176 นางสาวดุษฎี อุปนันต์  Transportation Engineering And Logistics10
27 B5916108 นางสาวฌัชชา คำมูล  Transportation Engineering And Logistics10
28 B5925865 นางสาวกรนรินทร์ สุขเกษม  Transportation Engineering And Logistics10
29 B5925902 นางสาวปดิวรดา แป้นสุข  Transportation Engineering And Logistics10
30 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5900541 นางสาวยุพาวดี ผันสูงเนิน  Transportation Engineering And Logistics10
32 B5920396 นางสาวปภาวรินทร์ ชนะชัย  Transportation Engineering And Logistics10
33 B5925797 นางสาวภัคนิษฐ์ แตงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
34 B5918348 นางสาวสุภาวรรณ บุญใย  Transportation Engineering And Logistics10
35 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5920693 นางสาวเกษร จันทร์แสง  Transportation Engineering And Logistics10
37 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี  Transportation Engineering And Logistics10
38 B5905751 นางสาวธัญญลักษณ์ ยศรุ่งเรือง  Transportation Engineering And Logistics10
39 B5909162 นางสาวดวงกมล ชูสิงห์  Transportation Engineering And Logistics10
40 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
41 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี  Transportation Engineering And Logistics10
42 B5916467 นางสาวนูรียาณี สะนิ  Transportation Engineering And Logistics10
43 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา  Transportation Engineering And Logistics10
44 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
45 B5903672 นายบุญถาวร รักษาเพชร  Transportation Engineering And Logistics10
46 B5925728 นายยศินทร ธรรมประณีต  Transportation Engineering And Logistics10
47 B5910366 นายสวภาว์ โหสกุล  Transportation Engineering And Logistics10
48 B5914319 นายสุทธิพงษ์ สุวรรณมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
49 B5920709 นายไพศาล อักษร  Transportation Engineering And Logistics10
50 B5920686 นายธนพิพัฒ จึงถาวรทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
51 B5901050 นายศุภกร ลือกายา  Transportation Engineering And Logistics10
52 B5911141 นายประเสริฐ สินปรุ  Transportation Engineering And Logistics10
53 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข  Transportation Engineering And Logistics10
54 B5925667 นายมาริศ บุญมาก  Transportation Engineering And Logistics10
55 B5902859 นายคณุตม์ เทพา  Transportation Engineering And Logistics10
56 B5916344 นายสุนทร บำรุงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
57 B5914944 นายกฤษณะ จันต๊ะคาด  Transportation Engineering And Logistics10
58 B5915798 นายอนุพงษ์ วิวัฒยานนท์  Transportation Engineering And Logistics10
59 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
60 B5905379 นายทวีชัย สลับแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
61 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
62 B5907434 นายบุณยกร ภัณฑประทีป  Transportation Engineering And Logistics10
63 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
64 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
65 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.