รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
2 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์  SPORTS SCIENCE10
3 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด  SPORTS SCIENCE10
4 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอน  SPORTS SCIENCE10
5 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว  SPORTS SCIENCE10
6 B5980529 นางสาววริศรา ปาละ  SPORTS SCIENCE10
7 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี  SPORTS SCIENCE10
8 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
9 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี  SPORTS SCIENCE10
10 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวง  SPORTS SCIENCE10
11 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์  SPORTS SCIENCE10
12 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์  SPORTS SCIENCE10
13 B5980277 นายวิริยะ แสนคำ  SPORTS SCIENCE10
14 B5880713 นายศุภชัย โนนพล  SPORTS SCIENCE10
15 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ  SPORTS SCIENCE10
16 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัย  SPORTS SCIENCE10
17 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า  SPORTS SCIENCE10
18 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์  SPORTS SCIENCE10
19 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม  SPORTS SCIENCE10
20 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
21 B5873159 นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
33 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
34 B5852086 นายธนสิทธิ์ สุขสอาด  FOOD TECHNOLOGY40
35 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
36 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
37 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร  FOOD TECHNOLOGY10
38 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
39 B5852505 นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง  FOOD TECHNOLOGY10
40 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี  FOOD TECHNOLOGY10
41 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี  FOOD TECHNOLOGY10
42 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY10
43 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร  FOOD TECHNOLOGY10
44 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
45 B5852000 นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6052621 นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6052287 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY10
68 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต  FOOD TECHNOLOGY10
69 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย  FOOD TECHNOLOGY10
70 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
72 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering12
73 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
74 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด  CME10
75 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME10
76 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
77 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME10
78 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
79 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง  Transportation Engineering And Logistics10
80 B5924882 นางสาวสิริยากร ทิพย์อักษร  Transportation Engineering And Logistics10
81 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี  Transportation Engineering And Logistics10
82 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง  CPE10
83 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน  CPE10
84 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
85 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค  CPE10
86 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง  CPE10
87 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE10
88 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย  CPE10
89 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์  CPE10
90 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว  CPE10
91 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ  CPE10
92 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร  CPE10
93 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา  CPE10
94 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
95 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร  CPE10
96 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ  CPE10
97 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง  CPE10
98 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย  CPE10
99 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ  CPE10
100 B5927661 นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว  CPE10
101 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ  CPE10
102 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
103 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
104 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก  CPE10
105 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE10
106 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
107 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
108 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
109 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์  Metallurgical Engineering10
110 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
111 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค  Mechatronics Engineering10
112 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
113 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
114 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
115 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
116 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
117 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
118 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
119 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
120 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
121 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
122 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
123 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
124 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering10
125 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
126 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
127 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
128 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering10
129 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
130 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
131 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย  ME10
132 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
133 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME10
134 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
135 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
136 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
137 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
138 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
139 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา  Mechatronics Engineering10
140 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง  Mechatronics Engineering10
141 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี  Mechatronics Engineering10
142 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง  Mechatronics Engineering10
143 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล  Mechatronics Engineering10
144 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
145 B6028039 นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน  Mechatronics Engineering10
146 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน  Mechatronics Engineering10
147 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
148 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์  Mechatronics Engineering10
149 B6028121 นายจิรายุ จันนา  Mechatronics Engineering10
150 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา  Mechatronics Engineering10
151 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering10
152 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี  Mechatronics Engineering10
153 B6023478 นายเจมส์ เพียช  Mechatronics Engineering10
154 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering10
155 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร  Mechatronics Engineering10
156 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น  Mechatronics Engineering10
157 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์  Mechatronics Engineering10
158 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
159 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ  MAE10
160 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
161 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
162 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
163 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร  MAE10
164 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
165 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
166 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
167 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
168 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
169 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
170 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
171 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
172 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE10
173 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE10
174 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์  TOOL ENGINEERING10
175 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด  CE10
176 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี  CE10
177 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร  CE10
178 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ  CE10
179 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
180 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE10
181 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์  CE10
182 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
183 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี  CE10
184 B5924486 นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน  CE10
185 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์  CE10
186 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE10
187 B5922819 นายธนภณ กลึงกลางดอน  CE10
188 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช  CE10
189 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน  CE10
190 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู  Geological Engineering10
191 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
192 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี  EE10
193 B6104368 นายธนภัทร คุณสุทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
194 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
195 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
196 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
198 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
201 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
204 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
205 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
206 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
207 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
211 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
212 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
213 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
216 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
217 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
218 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B5901463 นายกำพล นนแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
221 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
223 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
225 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
227 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
228 B5920020 นายจักรกฤษ สีดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
229 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B5920075 นายนำชัย ขะที  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
232 B6026189 นางสาวกิตติยา ชัยอารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
233 B6135768 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering10
234 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
235 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
236 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
237 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
238 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
239 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering10
240 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
241 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
242 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
243 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
244 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
245 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
246 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
247 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
248 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
249 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
250 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
251 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
252 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
253 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
254 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
255 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
256 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
257 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
258 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
259 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
261 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
262 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B6024390 นายราชัน พลเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
264 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
265 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
266 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE10
267 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
268 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
269 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ  TCE10
270 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง  Electronic Engineering10
271 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี  Electronic Engineering10
272 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering10
273 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering10
274 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
275 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์  Electronic Engineering10
276 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์  Electronic Engineering10
277 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์  Electronic Engineering10
278 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน  Electronic Engineering10
279 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering10
280 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
281 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering10
282 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  Electronic Engineering10
283 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
284 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
285 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
286 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
288 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
289 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
290 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
291 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
292 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
293 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
294 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
295 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
296 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
297 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
300 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
301 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
302 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
303 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
304 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
305 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
306 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
307 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
308 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
309 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
310 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
311 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
312 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
313 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
314 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
315 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
316 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
317 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
318 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
319 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
320 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
321 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
322 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
323 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
324 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
325 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
326 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
327 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
328 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
329 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
330 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
331 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
332 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
333 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
334 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
335 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
336 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
337 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
338 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
339 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
340 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
341 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
342 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
343 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
344 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
345 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
346 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
347 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
348 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
350 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
351 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
352 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
354 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
355 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ  INFORMATION SCIENCE10
356 B5970544 นายอัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ  INFORMATION SCIENCE10
357 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
358 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.