รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
2 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
3 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
5 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
6 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
8 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
9 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
10 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
11 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
12 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
13 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
14 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
15 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
16 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
17 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
19 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
20 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
22 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
23 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
24 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
25 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
26 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
27 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
28 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
29 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
30 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
31 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
32 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
33 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
34 B6237134 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
35 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
36 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
37 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
38 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
39 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
40 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
41 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
42 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
43 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
44 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
45 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
46 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
47 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
48 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
49 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
50 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
51 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
52 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
53 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
54 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
55 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
56 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
57 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6105808 นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์  PE60
59 B6132699 นายสุวัฒน์ เพชรกำเนิด  Automotive Engineering60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.