รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213435 นางสาวจิราพร พวกขุนทศ  N/A60
2 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน  N/A10
3 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์  N/A10
4 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ  N/A10
5 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
6 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์  N/A10
7 B6215255 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A10
8 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง  N/A10
9 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
12 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
13 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
28 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
29 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
30 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
31 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
32 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
33 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
34 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
35 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
36 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
37 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
38 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
39 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
40 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
41 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
42 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
43 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
44 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
45 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
46 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE10
47 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
48 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
49 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
50 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
51 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
52 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
53 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
54 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
55 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
56 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
57 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
58 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
59 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
60 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
61 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
62 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
63 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
64 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering10
65 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
66 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
67 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
68 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
69 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering10
70 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
71 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
72 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
73 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
74 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
75 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
76 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
77 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
78 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
79 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
80 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
81 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
82 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
84 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
85 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
86 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
87 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
88 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
89 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
90 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
91 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
97 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
98 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
99 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
100 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
101 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
102 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
103 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
104 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
105 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
106 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
107 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
108 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
109 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
110 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
111 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
112 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
113 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
114 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
115 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
116 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
117 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
118 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
119 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
120 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
121 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
122 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
123 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
124 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME10
125 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
127 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
140 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE10
141 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
142 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
143 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
144 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
145 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
146 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
147 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
148 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
149 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
150 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
151 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
152 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE10
153 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
154 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE10
155 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
156 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
157 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
158 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
159 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
160 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE10
161 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE10
162 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE10
163 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
164 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
165 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
166 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
167 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
168 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
169 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
171 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING10
186 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
187 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
188 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
189 B6213831 นางสาวทรายทอง วรรณโณ  CERAMIC ENGINEERING10
190 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
191 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
192 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
193 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
194 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING10
195 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING10
196 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING10
197 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
199 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
200 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
201 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
202 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
203 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
204 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE10
205 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
206 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
207 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
208 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
209 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
210 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
211 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
212 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
213 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
214 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
215 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
216 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
217 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
218 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
219 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
220 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
221 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
222 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
223 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
224 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
225 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
226 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
227 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering10
228 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering10
229 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering10
230 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
231 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
232 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
233 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
234 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
235 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
236 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
237 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
238 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
239 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
240 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
241 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
242 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
243 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
244 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
245 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
246 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
247 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
248 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
249 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
250 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering10
251 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  Geological Engineering10
252 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
253 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
254 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering10
255 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
256 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering10
257 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering10
258 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering10
259 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  Mechatronics Engineering10
260 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
261 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
262 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
263 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
264 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
265 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
266 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
267 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
268 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
269 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
270 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE10
271 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
272 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE10
273 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
274 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
275 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
276 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
277 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
278 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
279 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
280 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
281 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
282 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
283 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
284 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
285 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE10
286 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
287 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
288 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
289 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
290 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
291 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering10
292 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
293 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
294 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
295 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
296 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
297 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
298 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering10
299 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
300 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
301 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.