รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A10
2 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A10
3 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A10
4 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A10
5 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A10
6 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A10
7 B6238728 นายพงศธรณ์ นิตพล  N/A10
8 B6237837 นายธนากร ปริพล  N/A10
9 B6238193 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A10
10 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A10
11 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A10
12 B6220495 นายวรวุฒิ กระจ่างจิต  N/A10
13 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A10
14 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A10
15 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A10
16 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering10
17 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
19 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
22 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
23 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
24 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
25 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
26 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
27 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
28 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
29 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
30 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
31 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
32 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
33 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
50 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
51 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
52 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
53 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
54 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
55 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
56 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
57 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
58 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
59 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
60 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
61 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
62 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
63 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
64 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
65 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
66 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE10
67 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
68 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
69 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
70 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
71 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
72 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
73 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE10
74 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE10
75 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
76 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
77 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
78 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
79 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
80 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
81 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
82 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
83 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  Automotive Engineering10
84 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
85 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
86 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
87 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
88 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
89 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
90 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
91 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
97 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
101 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering10
102 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
103 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
104 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
105 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
106 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
107 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
108 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
109 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
110 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
111 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
112 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
113 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
114 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
115 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
116 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
117 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
118 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
119 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
120 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
121 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
122 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
123 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
124 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
125 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
126 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
127 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
140 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
141 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
143 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
146 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
148 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
150 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
151 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
152 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
153 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
154 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
155 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
156 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
157 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
158 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
159 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE10
160 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
161 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
162 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
163 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
164 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
165 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
166 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
167 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
168 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
169 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
170 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
171 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
172 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
173 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
174 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
175 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
176 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
177 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  CERAMIC ENGINEERING10
193 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  CERAMIC ENGINEERING10
194 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
195 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING10
196 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING10
197 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING10
199 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
200 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
201 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  PE10
202 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
203 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
204 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
205 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
206 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
207 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
208 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
209 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
210 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
211 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
212 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
213 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
214 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
215 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
216 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
217 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
218 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
219 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
220 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
221 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
222 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
223 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
224 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
225 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
226 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
227 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
228 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
229 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
230 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
231 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
232 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering10
233 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
234 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
235 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering10
236 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
237 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
238 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering10
239 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
240 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering10
241 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering10
242 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering10
243 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
244 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
245 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
246 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
247 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
248 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
249 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
250 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
251 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
252 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
253 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
254 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
255 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
256 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
257 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
258 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering10
259 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
260 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering10
261 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
262 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  Geological Engineering10
263 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
264 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
265 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
266 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
267 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
268 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
269 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
270 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
271 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
272 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
273 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
274 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
275 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
276 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
277 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
278 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
279 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
280 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
281 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
282 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
283 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
284 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
285 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
286 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
287 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
288 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
289 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
290 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
291 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
292 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
293 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
294 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
295 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
296 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
297 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
298 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
299 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
300 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
301 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
302 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
303 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
304 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
305 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
306 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
307 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
308 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
309 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
310 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.