รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE10
2 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
3 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE10
4 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
5 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
6 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
7 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว  EE10
8 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
9 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE10
10 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
11 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
12 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
13 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
14 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
15 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
16 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
17 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
18 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
19 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE10
20 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
21 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
22 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
23 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
24 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
25 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
26 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
27 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
28 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
29 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
30 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.