รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
2 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE
3 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME
4 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME
5 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME
6 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME
7 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME
8 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME
9 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME
10 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME
11 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
12 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME
13 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME
14 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME
15 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME
16 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
17 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME
18 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME
19 B6002756 นายธนา หันตะ  ME
20 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
21 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE
22 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง  MAE
23 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE
24 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE
25 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE
26 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE
27 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.