รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE10
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering10
3 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE10
4 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE10
5 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์  TCE10
6 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE10
7 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE10
8 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE10
9 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE10
10 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
11 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
12 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE10
13 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
14 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
15 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
16 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
17 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE10
18 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE10
19 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
20 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering10
21 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
22 B6005764 นางสาวอรวี คำภา  Electronic Engineering10
23 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering10
24 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
25 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
26 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
27 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
28 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
29 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
30 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering10
31 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
32 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
33 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
34 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
35 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
36 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
37 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
38 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
39 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
40 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE10
41 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
42 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์  TCE10
43 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
44 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
45 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
46 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
47 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
48 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering10
49 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering10
50 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
51 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์  TCE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.