รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE
2 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา  Electronic Engineering
3 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE
4 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE
5 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE
6 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE
7 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE
8 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์  TCE
9 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE
10 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE
11 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี  TCE
12 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE
13 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE
14 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE
15 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE
16 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering
17 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering
18 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering
19 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering
20 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.