รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
2 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
3 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า  CME10
4 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME10
5 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME10
6 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME10
7 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
8 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
9 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี  CME10
10 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
11 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering10
12 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
13 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
14 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
15 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
16 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
17 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
29 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
30 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
31 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
32 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
33 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.