รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME10
2 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
3 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME10
4 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา  CME10
5 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME10
6 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME10
7 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME10
8 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
9 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME10
10 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME10
11 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering10
12 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
13 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
14 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
16 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
17 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
18 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
19 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering10
20 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
21 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
22 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
23 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.