รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ  EE10
2 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ  EE10
3 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE10
4 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว  EE10
5 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์  EE10
6 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE10
7 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE10
8 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE10
9 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ  EE10
10 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE10
11 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE10
12 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร  EE10
13 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์  EE10
14 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด  EE10
15 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง  EE10
16 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE10
17 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา  EE10
18 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี  EE10
19 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์  EE10
20 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ  EE10
21 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์  EE10
22 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม  EE10
23 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
24 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE10
25 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE10
26 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก  EE10
27 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย  EE10
28 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น  EE10
29 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา  EE10
30 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE10
31 B5916122 นายเมธี เข็มทอง  EE10
32 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ  EE10
33 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี  EE10
34 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์  EE10
35 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.