รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์  ChemE10
2 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME10
4 B5703685 นายวิทยา บุญชม  CME10
5 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก  CME10
6 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE10
7 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี  PE10
8 B5717965 นางสาวจุฑามาศ วงศ์วันศรี  Metallurgical Engineering10
9 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5608133 นายณัฐพัชร์ มิรัตนไพร  Agricultural and Food Engineering10
11 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering10
12 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
13 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering10
14 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
15 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล  Agricultural and Food Engineering10
17 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
18 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
19 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน  Automotive Engineering10
20 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
21 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น  Automotive Engineering10
22 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering10
23 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก  MAE10
25 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
26 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
27 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
28 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
29 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
31 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering10
32 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
33 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
34 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.