รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering60
2 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering60
3 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering12
4 B6136505 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  N/A10
5 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
6 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง  CME10
7 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME10
8 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช  CME10
9 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย  CME10
10 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
11 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME10
12 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME10
13 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME10
14 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
15 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME10
16 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME10
17 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ  CME10
18 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME10
19 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช  CME10
20 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME10
21 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME10
22 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME10
23 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME10
24 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท  PE10
25 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
27 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
28 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
29 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
30 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก  Environmental Engineering10
31 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering10
32 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
33 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering10
34 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
35 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering10
36 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering10
37 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering10
38 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น  Environmental Engineering10
39 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering10
40 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering10
41 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
42 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
43 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
44 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
45 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
46 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
47 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
48 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
49 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
50 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
51 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
52 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
53 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
54 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
55 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
56 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
57 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
59 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE10
60 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
61 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
62 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
63 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
64 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
65 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering10
66 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
67 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว  MAE10
68 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
69 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
70 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
71 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
72 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
73 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
74 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering10
75 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
76 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
77 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
78 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
79 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  ChemE10
80 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
81 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
82 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
83 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
84 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
85 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
86 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
87 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
88 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
89 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
90 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
91 B5904686 นางสาวญาสุมินล์ เกตสมจิต  Environmental Engineering10
92 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
93 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
94 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
95 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ  Environmental Engineering10
96 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering10
97 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering10
98 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
99 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
100 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
101 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
102 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
103 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
104 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
105 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
106 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
107 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
108 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
109 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
110 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
112 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
113 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
114 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
115 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
116 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
118 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
119 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
121 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
122 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
123 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
124 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
125 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
127 B5911752 นายวิสิษฐ์พล แสงฉาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B5915507 นายณรัท ปักษา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
133 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
134 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE10
135 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
136 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
137 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
138 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
139 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering10
140 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
141 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
142 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
143 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
144 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
145 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
146 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
147 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
148 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
149 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
150 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
151 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering10
152 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering10
153 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
154 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
155 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
156 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
157 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
158 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
159 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
160 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering10
161 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
162 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
163 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
164 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
165 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
166 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
167 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering10
168 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
169 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
170 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
171 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
172 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
173 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
174 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
175 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
176 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
177 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
178 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
179 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
180 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
181 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
182 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
183 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
184 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
185 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
186 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
187 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
188 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering10
189 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
190 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
191 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
192 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
193 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
194 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
195 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
196 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
197 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
198 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
199 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
200 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
201 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
202 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
203 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
204 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
205 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
206 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering10
207 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
208 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
209 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
210 B6001490 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Environmental Engineering10
211 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
212 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering10
213 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering10
214 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
215 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
216 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี  Environmental Engineering10
217 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
218 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
219 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
220 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
221 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
222 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
223 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
224 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
225 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
226 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
227 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
228 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
229 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
230 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
231 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
232 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
233 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
234 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
235 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE10
236 B6001681 นางสาวพนัชกร อับดุลเลาะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
237 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
238 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
240 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
241 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
242 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
243 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ  Geological Engineering10
244 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
245 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering10
246 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
247 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
248 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering10
249 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  Geological Engineering10
250 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering10
251 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
252 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
253 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
254 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
255 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
256 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering10
257 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
258 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
259 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  Geological Engineering10
260 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
261 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering10
262 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
263 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
264 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
265 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
266 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์  Geological Engineering10
267 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
268 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
269 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
270 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
271 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
272 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
273 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
274 B6014278 นายณัฐวุฒิ กองขันธ์  Geological Engineering10
275 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
276 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
277 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
278 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
279 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
280 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
281 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
282 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
283 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
284 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.