รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.