รายชื่อนศ.
รายวิชา551124 : PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์  Mechatronics Engineering10
2 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง  Mechatronics Engineering10
3 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
4 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ  Mechatronics Engineering10
5 B6023720 นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ  Mechatronics Engineering10
6 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก  Mechatronics Engineering10
7 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี  Mechatronics Engineering10
8 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์  Mechatronics Engineering10
9 B6023027 นางสาววิศนี แก้วแสน  Mechatronics Engineering10
10 B6028589 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน  Mechatronics Engineering10
11 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม  Mechatronics Engineering10
12 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ  Mechatronics Engineering10
13 B6028190 นายนิพิฐ พลอยเพิ่มพูล  Mechatronics Engineering10
14 B6024048 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท  Mechatronics Engineering10
15 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์  Mechatronics Engineering10
16 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.