รายชื่อนศ.
รายวิชา618302 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5962020 นางสาวปณิดา นารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.