รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913008 นายกฤษฎา รัตนวิสัย  ChemE
2 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง  TCE
3 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์  TCE
4 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร  ChemE
5 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME
6 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE
7 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE
8 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE
9 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE
10 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE
11 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE
12 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE
13 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE
14 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE
15 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE
16 B5826285 นางสาวอารยา จันทะสาร  Transportation Engineering And Logistics
17 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์  Transportation Engineering And Logistics
18 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics
19 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์  Transportation Engineering And Logistics
20 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics
21 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics
22 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว  Transportation Engineering And Logistics
23 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering
24 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering
25 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering
26 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering
27 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering
28 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering
29 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering
30 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering
31 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
32 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
33 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
34 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
35 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
36 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
37 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
38 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
39 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
40 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
41 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
42 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering
43 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน  Agricultural and Food Engineering
44 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering
45 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE
46 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME
47 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME
48 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME
49 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME
50 B6002756 นายธนา หันตะ  ME
51 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
52 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering
53 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering
54 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering
55 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
56 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering
57 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
58 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering
59 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
60 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
61 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
62 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
63 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
64 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT
65 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Automotive Engineering
66 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
67 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
68 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE
69 B5827312 นายชวพล สืบชมภู  MAE
70 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE
71 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE
72 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์  PE
73 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE
74 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE
75 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE
76 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE
77 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล  PE
78 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE
79 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE
80 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE
81 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE
82 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
83 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering
84 B5913763 นางสาวนุชรัตน์ เย็นไธสง  ChemE
85 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว  ChemE
86 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE
87 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE
88 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering
89 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering
90 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering
91 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING
92 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
93 B5820498 นายสิทธิชัย มีชำนาญ  IE
94 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา  TOOL ENGINEERING
95 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล  CE
96 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering
97 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา  Agricultural and Food Engineering
98 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
99 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE
100 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE
101 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE
102 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE
103 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
104 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE
105 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
106 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
107 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
108 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
109 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
110 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
111 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
112 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
113 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
114 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
115 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
116 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
117 B6018214 นางสาวอัญชิสา แสงสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
118 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
119 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
120 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
121 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
122 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
123 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
124 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
125 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
126 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
127 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
128 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
129 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
130 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
131 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
132 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
133 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
134 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
136 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
137 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
138 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
139 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
140 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
141 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
142 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
143 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
144 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
145 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
146 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
147 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
148 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
149 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
150 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
151 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
152 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
153 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
154 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
155 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
156 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
157 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
158 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
159 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
160 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
161 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
162 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
163 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
166 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
167 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
168 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
169 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
170 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
171 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
172 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
173 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
174 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
175 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
176 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
177 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
178 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
179 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
180 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
181 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
182 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
183 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
184 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล  CERAMIC ENGINEERING
185 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING
186 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING
187 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
188 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING
189 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING
190 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING
191 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา  CERAMIC ENGINEERING
192 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING
193 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING
194 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING
195 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE
196 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE
197 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE
198 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE
199 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE
200 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE
201 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE
202 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE
203 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง  PE
204 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE
205 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE
206 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE
207 B6011796 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม  PE
208 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE
209 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE
210 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE
211 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE
212 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE
213 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE
214 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE
215 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE
216 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE
217 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE
218 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE
219 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE
220 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
221 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE
222 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE
223 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE
224 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE
225 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE
226 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE
227 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING
228 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering
229 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering
230 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE
231 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE
232 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE
233 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE
234 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE
235 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE
236 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE
237 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE
238 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering
239 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering
240 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering
241 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering
242 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  Geological Engineering
243 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering
244 B5722259 นายทรงกลด หมีรักษา  TCE
245 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ  TCE
246 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE
247 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE
248 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE
249 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.