รายชื่อนศ.
รายวิชา617337 : MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.