รายชื่อนศ.
รายวิชา529295 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5525010 นายอภิศักดิ์ จันดำ  MAE10
2 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
3 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
4 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
5 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
6 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี  Automotive Engineering10
7 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
8 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
9 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
10 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
11 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
12 B5718917 นายสุรชาติ สมตา  Automotive Engineering10
13 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
14 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
15 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
16 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
17 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
18 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์  Automotive Engineering10
19 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering10
20 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering10
21 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering10
22 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering10
23 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี  Automotive Engineering10
24 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
25 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
26 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
27 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
28 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering10
29 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering10
30 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
31 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering10
32 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
33 B5724833 นายฤทธิชัย ขันเงิน  Automotive Engineering10
34 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
35 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
36 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
37 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
38 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
39 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
40 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี  Automotive Engineering10
41 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ  Automotive Engineering10
42 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
43 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
44 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก  MAE10
45 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
46 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
47 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง  MAE10
48 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE10
49 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
50 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.