รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE
2 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE
3 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE
4 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME
5 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME
6 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME
7 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ  CME
8 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME
9 B5714179 นางสาวฐิติพร สละ  CME
10 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME
11 B5928170 นายปัญชลิต ท้องฟ้า  CME
12 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม  CME
13 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย  CME
14 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE
15 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE
16 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ  Transportation Engineering And Logistics
17 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics
18 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics
19 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering
20 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering
21 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
22 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
23 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
24 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
25 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
26 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Agricultural and Food Engineering
27 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
28 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering
29 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering
30 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
31 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering
32 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
33 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering
34 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering
35 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
36 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE
37 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE
38 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE
39 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE
40 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE
41 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE
42 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE
43 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
44 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE
45 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE
46 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering
47 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering
48 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
49 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
50 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering
51 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
52 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE
53 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE
54 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE
55 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE
56 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
57 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
58 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering
59 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE
60 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์  IE
61 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING
62 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE
63 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering
64 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering
65 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE
66 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE
67 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE
68 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE
69 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE
70 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE
71 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE
72 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE
73 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
74 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE
75 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE
76 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE
77 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE
78 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
79 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE
80 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE
81 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE
82 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
83 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE
84 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE
85 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE
86 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE
87 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE
88 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE
89 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
90 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE
91 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE
92 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
93 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE
94 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE
95 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
96 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
97 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE
98 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE
99 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE
100 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE
101 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE
102 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE
103 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE
104 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE
105 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE
106 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE
107 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE
108 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
109 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE
110 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE
111 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE
112 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE
113 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE
114 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
115 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE
116 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE
117 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
118 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE
119 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
120 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE
121 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE
122 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE
123 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE
124 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
125 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE
126 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
127 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
128 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE
129 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE
130 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE
131 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE
132 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE
133 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE
134 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE
135 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE
136 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE
137 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
138 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
139 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE
140 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE
141 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
142 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE
143 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE
144 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE
145 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE
146 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE
147 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE
148 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE
149 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE
150 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE
151 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
152 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE
153 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE
154 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE
155 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE
156 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE
157 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE
158 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE
159 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE
160 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE
161 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
162 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE
163 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE
164 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE
165 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE
166 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE
167 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE
168 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE
169 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE
170 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE
171 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
172 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE
173 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
174 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
175 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
176 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
177 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering
178 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
179 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering
180 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering
181 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering
182 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE
183 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE
184 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE
185 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE
186 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering
187 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
188 B5723492 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร  CME
189 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING
190 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.