รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
2 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING
3 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
4 B5723492 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร  CME
5 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE
6 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE
7 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE
8 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME
9 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME
10 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME
11 B5714179 นางสาวฐิติพร สละ  CME
12 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ  CME
13 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME
14 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME
15 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม  CME
16 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย  CME
17 B5928170 นายปัญชลิต ท้องฟ้า  CME
18 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE
19 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE
20 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics
21 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ  Transportation Engineering And Logistics
22 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics
23 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering
24 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering
25 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
26 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
27 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
28 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
29 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
30 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
31 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Agricultural and Food Engineering
32 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering
33 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering
34 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
35 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering
36 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
37 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering
38 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering
39 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
40 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE
41 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE
42 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE
43 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE
44 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE
45 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE
46 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE
47 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
48 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE
49 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE
50 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering
51 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering
52 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
53 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
54 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
55 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering
56 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE
57 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE
58 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE
59 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE
60 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
61 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
62 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering
63 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE
64 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์  IE
65 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING
66 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE
67 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering
68 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering
69 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE
70 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE
71 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE
72 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE
73 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
74 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE
75 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE
76 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE
77 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE
78 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE
79 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
80 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE
81 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE
82 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE
83 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE
84 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
85 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE
86 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE
87 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
88 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE
89 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
90 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE
91 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE
92 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE
93 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE
94 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE
95 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE
96 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE
97 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
98 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE
99 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE
100 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE
101 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
102 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE
103 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE
104 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE
105 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE
106 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE
107 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
108 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE
109 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE
110 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE
111 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE
112 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE
113 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE
114 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
115 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE
116 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
117 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE
118 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE
119 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
120 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE
121 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE
122 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
123 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE
124 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE
125 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE
126 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE
127 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
128 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE
129 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE
130 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE
131 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE
132 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE
133 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE
134 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE
135 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE
136 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE
137 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE
138 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE
139 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
140 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE
141 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE
142 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE
143 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE
144 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE
145 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE
146 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE
147 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE
148 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE
149 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE
150 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE
151 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE
152 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE
153 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE
154 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
155 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
156 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE
157 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE
158 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE
159 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE
160 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE
161 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE
162 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE
163 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE
164 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
165 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE
166 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE
167 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE
168 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE
169 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
170 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE
171 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
172 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
173 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE
174 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
175 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE
176 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE
177 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE
178 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
179 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
180 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
181 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering
182 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
183 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering
184 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering
185 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering
186 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE
187 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE
188 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE
189 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE
190 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.