รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953264 นางสาวประกาย มณีภาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6018795 นายธีระพงษ์ พวงยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B5506040 นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง  Electronic Engineering
4 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม  TCE
5 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง  TCE
6 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช  TCE
7 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE
8 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME
9 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME
10 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี  CME
11 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME
12 B5820719 นางสาวชไมพร โดดเดี่ยว  CME
13 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี  CME
14 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering
15 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE
16 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME
17 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME
18 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
19 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics
20 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics
21 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม  CME
22 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
23 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering
24 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE
25 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics
26 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering
27 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE
28 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE
29 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE
30 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME
31 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
33 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล  IE
35 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE
36 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics
37 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
38 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE
40 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE
41 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE
42 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics
43 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering
44 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE
45 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE
46 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering
47 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  IE
48 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์  Environmental Engineering
49 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME
50 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE
51 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
52 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE
53 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว  CME
54 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics
55 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering
56 B5607136 นายฐิตินันท์ ศรีอนุตร  CME
57 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
58 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
59 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
60 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
61 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE
62 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
63 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
64 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering
65 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE
66 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering
67 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
68 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
69 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING
70 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics
71 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE
72 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
73 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
74 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE
75 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์  CME
76 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE
77 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE
79 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE
80 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE
81 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา  CME
82 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME
83 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics
84 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE
85 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE
86 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE
87 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
88 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics
89 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME
90 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics
91 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE
92 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE
93 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE
94 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ  IE
95 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME
96 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE
97 B5915293 นายสุรตานนท์ ดวงจันทร์  Metallurgical Engineering
98 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering
99 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
100 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering
101 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics
102 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE
103 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE
104 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering
105 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE
106 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
107 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering
108 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
109 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering
110 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE
111 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering
112 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING
113 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
114 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
115 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering
116 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering
117 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE
118 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
119 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น  Transportation Engineering And Logistics
120 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics
121 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering
122 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE
123 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE
124 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE
125 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering
126 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู  CME
127 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE
128 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE
129 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING
130 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE
131 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
132 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE
133 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering
134 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
136 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE
137 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
138 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
139 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE
140 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE
141 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE
142 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
143 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING
144 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE
145 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  Agricultural and Food Engineering
146 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE
147 B6136383 นายปัญญา นาเวียง  N/A
148 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
149 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE
150 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE
151 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE
152 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE
153 B5705887 นายทัตพงษ์ ปราณีตพลกรัง  Metallurgical Engineering
154 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE
155 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
156 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE
157 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE
158 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE
159 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering
160 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics
161 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME
162 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME
163 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME
164 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
165 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME
166 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME
167 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics
168 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering
169 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE
170 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE
171 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME
172 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE
173 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
174 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
175 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE
176 B5622528 นายกาญจนศักดิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  TCE
177 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering
178 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics
179 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME
180 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering
181 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering
182 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์  CME
183 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME
184 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE
185 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering
186 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE
187 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering
188 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING
189 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering
190 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering
191 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์  CME
192 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE
193 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME
194 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE
195 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering
196 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE
197 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering
198 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
199 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering
200 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering
201 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering
202 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering
203 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE
204 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
205 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE
206 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering
207 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering
208 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE
209 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering
210 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
211 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering
212 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING
213 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE
214 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
215 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
216 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE
217 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME
218 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME
219 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย  CME
220 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
221 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE
222 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE
223 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
224 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE
225 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE
226 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering
227 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering
228 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering
229 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE
230 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE
231 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering
232 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE
233 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
234 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics
235 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
236 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE
237 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
238 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME
239 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE
240 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE
241 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE
242 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
243 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering
244 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering
245 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
246 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering
247 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics
248 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
249 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย  CME
250 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
251 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ  CME
252 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering
253 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE
254 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
255 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE
256 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE
257 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics
258 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE
259 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering
260 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
261 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
262 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering
263 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE
264 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE
265 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE
266 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
267 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering
268 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME
269 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME
270 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering
271 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE
272 B5812462 นางสาวกัญญารัตน์ สารีพันธ์  CME
273 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE
274 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE
275 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
276 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
277 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering
278 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
279 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
280 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
281 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE
282 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE
283 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
284 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
285 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE
286 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE
287 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING
288 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
289 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
290 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง  CME
291 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
292 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering
293 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
294 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
295 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
296 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
297 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering
298 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME
299 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.