รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953264 นางสาวประกาย มณีภาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6018795 นายธีระพงษ์ พวงยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B5506040 นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง  Electronic Engineering
4 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม  TCE
5 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง  TCE
6 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช  TCE
7 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE
8 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME
9 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME
10 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME
11 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE
12 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
13 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
15 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE
16 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
17 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics
19 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME
20 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME
21 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี  CME
22 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE
23 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
24 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
25 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics
26 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics
27 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม  CME
28 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering
29 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics
30 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE
31 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์  ChemE
32 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics
33 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE
34 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics
35 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
36 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE
37 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics
38 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE
39 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE
40 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering
41 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE
42 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE
43 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME
44 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME
45 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics
46 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE
47 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering
48 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering
49 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE
50 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering
51 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น  Transportation Engineering And Logistics
52 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู  CME
53 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING
54 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE
55 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME
56 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME
57 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE
58 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE
59 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering
60 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE
61 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics
62 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics
63 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE
64 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE
65 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE
66 B5820719 นางสาวชไมพร โดดเดี่ยว  CME
67 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering
68 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE
69 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME
70 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
71 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE
72 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE
73 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering
74 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE
75 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
76 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
77 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics
78 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE
79 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
80 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE
81 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE
82 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา  CME
83 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME
84 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE
85 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE
86 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE
87 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering
88 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
89 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering
90 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering
91 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
92 B5622528 นายกาญจนศักดิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  TCE
93 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME
94 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE
95 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
96 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE
97 B5705887 นายทัตพงษ์ ปราณีตพลกรัง  Metallurgical Engineering
98 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE
99 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE
100 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE
101 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE
102 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
103 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE
104 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering
105 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
106 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering
107 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE
108 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering
109 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
110 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics
111 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering
112 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
113 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
114 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี  CME
115 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล  IE
116 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE
117 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE
118 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE
119 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering
120 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว  CME
121 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
122 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering
123 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering
124 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE
125 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
126 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
127 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
128 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
129 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE
130 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
131 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE
132 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
133 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE
134 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering
135 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
136 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
137 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE
138 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering
139 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
140 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE
141 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  IE
142 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering
143 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์  Environmental Engineering
144 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME
145 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE
146 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering
147 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE
148 B5607136 นายฐิตินันท์ ศรีอนุตร  CME
149 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING
150 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE
151 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
152 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering
153 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
154 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
155 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE
156 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE
157 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์  CME
158 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE
159 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
160 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics
161 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ  IE
162 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
163 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE
164 B5915293 นายสุรตานนท์ ดวงจันทร์  Metallurgical Engineering
165 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE
166 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering
167 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE
168 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING
169 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE
170 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
171 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
172 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
173 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
174 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE
175 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering
176 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE
177 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE
178 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering
179 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE
180 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE
181 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering
182 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
183 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE
184 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
185 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE
186 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
187 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING
188 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  Agricultural and Food Engineering
189 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE
190 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE
191 B6136383 นายปัญญา นาเวียง  N/A
192 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering
193 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering
194 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering
195 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering
196 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
197 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE
198 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME
199 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE
200 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE
201 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering
202 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics
203 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME
204 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME
205 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering
206 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์  CME
207 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME
208 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING
209 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering
210 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME
211 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE
212 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering
213 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
214 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
215 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE
216 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
217 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering
218 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME
219 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE
220 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
221 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE
222 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering
223 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering
224 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering
225 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE
226 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE
227 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
228 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE
229 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE
230 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE
231 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME
232 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering
233 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME
234 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME
235 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics
236 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering
237 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering
238 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering
239 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering
240 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING
241 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
242 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE
243 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย  CME
244 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics
245 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย  CME
246 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
247 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ  CME
248 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering
249 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
250 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE
251 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics
252 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
253 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
254 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering
255 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering
256 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
257 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
258 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
259 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
260 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง  CME
261 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
262 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
263 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
264 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
265 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE
266 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
267 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE
268 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
269 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE
270 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME
271 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
272 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics
273 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE
274 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE
275 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering
276 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE
277 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering
278 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME
279 B5812462 นางสาวกัญญารัตน์ สารีพันธ์  CME
280 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE
281 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE
282 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
283 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
284 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE
285 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
286 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering
287 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME
288 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE
289 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE
290 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering
291 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
292 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING
293 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
294 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering
295 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์  CME
296 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering
297 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE
298 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE
299 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.