รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน  SPORTS SCIENCE
2 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B6136437 นางสาวศุภัสศร บุญชื่น  N/A
9 B6136253 นางสาวสุกัญญา ทองนอก  N/A
10 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  N/A
11 B6136307 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล  N/A
12 B6133399 นายจารุภัทร ทศพร  N/A
13 B6133320 นายวัชรพงศ์ พัดพาน  N/A
14 B6136826 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์  N/A
15 B6135867 นายนันทพงษ์ คชรณ  N/A
16 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี  CME
17 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME
18 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์  CME
19 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่  CME
20 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics
21 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics
22 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา  Electronic Engineering
23 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ  CPE
24 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE
25 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ  CPE
26 B5814923 นายธีรเมธ บุญรอด  CPE
27 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์  CPE
28 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE
29 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE
30 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering
31 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
32 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
33 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
34 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
35 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering
36 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
37 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
38 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering
39 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร  EE
40 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE
41 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering
42 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering
43 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE
44 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  ChemE
45 B6021665 นางสาวอุษา ศรบุญทอง  ChemE
46 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE
47 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE
48 B5928026 นายธรรมลักษณ์ เสาร์แดง  MAE
49 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE
50 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE
51 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE
52 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
53 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
54 B6137380 นายเอกชัย สังอ่อนดี  Agricultural and Food Engineering
55 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering
56 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
57 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering
58 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
59 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา  Environmental Engineering
60 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE
61 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE
62 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE
63 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส  Geological Engineering
64 B5920877 นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก  Geological Engineering
65 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  PRECISION ENGINEERING
66 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE
67 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE
68 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
69 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
70 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
71 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
72 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE
73 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE
74 B6017347 นางสาวชฎาภร อนารัก  Electronic Engineering
75 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering
76 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering
77 B6011796 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม  PE
78 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE
79 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering
80 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
81 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering
82 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering
83 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering
84 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering
85 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering
86 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering
87 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering
88 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering
89 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering
90 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering
91 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering
92 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering
93 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
94 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering
95 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering
96 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  Environmental Engineering
97 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering
98 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
99 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
100 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering
101 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
102 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
103 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
104 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
105 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering
106 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering
107 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering
108 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
109 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE
110 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE
111 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE
112 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering
113 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ  Electronic Engineering
114 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต  Electronic Engineering
115 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering
116 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน  Electronic Engineering
117 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร  Electronic Engineering
118 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา  Electronic Engineering
119 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering
120 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering
121 B5617234 นายกฤตนัน เดชจินดา  Electronic Engineering
122 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.