รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6018580 นางสาวสุรภา แสงนก  Geological Engineering
2 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร  CME
3 B5822164 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล  Transportation Engineering And Logistics
4 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์  Transportation Engineering And Logistics
5 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม  Transportation Engineering And Logistics
6 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา  Transportation Engineering And Logistics
7 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข  Transportation Engineering And Logistics
8 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา  IE
9 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
10 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering
11 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME
12 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME
13 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
14 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
15 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering
16 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering
17 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering
18 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
19 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
20 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering
21 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
22 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering
23 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
24 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
25 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering
26 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering
27 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering
28 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering
31 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering
32 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering
33 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering
34 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์  Environmental Engineering
35 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering
36 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา  Environmental Engineering
37 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering
38 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering
39 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล  IE
40 B5819942 นางสาวเกวลิน ทองแดง  IE
41 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ  IE
42 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE
43 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE
44 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE
45 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE
46 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE
47 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING
48 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE
49 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE
50 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE
51 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE
52 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE
53 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE
54 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE
55 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE
56 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE
57 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE
58 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE
59 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE
60 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE
61 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE
62 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE
63 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
64 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE
65 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE
66 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE
67 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE
68 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE
69 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE
70 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE
71 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE
72 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE
73 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE
74 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
75 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
76 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
77 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE
78 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE
79 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE
80 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE
81 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE
82 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE
83 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE
84 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE
85 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE
86 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE
87 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE
88 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
89 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE
90 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE
91 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE
92 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE
93 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE
94 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE
95 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE
96 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE
97 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE
98 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
99 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE
100 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE
101 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE
102 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE
103 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE
104 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE
105 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE
106 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE
107 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE
108 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE
109 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE
110 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE
111 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE
112 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE
113 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE
114 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE
115 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE
116 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE
117 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE
118 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE
119 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE
120 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE
121 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE
122 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE
123 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE
124 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE
125 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE
126 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE
127 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE
128 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE
129 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE
130 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE
131 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE
132 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE
133 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
134 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE
135 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering
136 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering
137 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering
138 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering
139 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering
140 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering
141 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering
142 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering
143 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering
144 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering
145 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering
146 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering
147 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering
148 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering
149 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering
150 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
151 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE
152 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE
153 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE
154 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE
155 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE
156 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE
157 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE
158 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE
159 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE
160 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE
161 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE
162 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE
163 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE
164 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE
165 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE
166 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE
167 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE
168 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE
169 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE
170 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE
171 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE
172 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE
173 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE
174 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE
175 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE
176 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE
177 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE
178 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE
179 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE
180 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE
181 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE
182 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE
183 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE
184 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE
185 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE
186 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE
187 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE
188 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE
189 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE
190 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE
191 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE
192 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE
193 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE
194 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE
195 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE
196 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE
197 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE
198 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE
199 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE
200 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE
201 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE
202 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE
203 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE
204 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ  IE
205 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE
206 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE
207 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE
208 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE
209 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE
210 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE
211 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering
212 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering
213 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering
214 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering
215 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering
216 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering
217 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering
218 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering
219 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering
220 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering
221 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering
222 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering
223 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering
224 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering
225 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering
226 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering
227 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering
228 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering
229 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering
230 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering
231 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering
232 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering
233 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering
234 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering
235 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering
236 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering
237 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering
238 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering
239 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering
240 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering
241 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering
242 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering
243 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering
244 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering
245 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering
246 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering
247 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering
248 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering
249 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering
250 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์  Geological Engineering
251 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering
252 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering
253 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering
254 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering
255 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
256 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering
257 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering
258 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering
259 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering
260 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering
261 B6014278 นายณัฐวุฒิ กองขันธ์  Geological Engineering
262 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
263 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering
264 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering
265 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering
266 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering
267 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering
268 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering
269 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering
270 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering
271 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering
272 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering
273 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering
274 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering
275 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering
276 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering
277 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering
278 B5816552 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร  TCE
279 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา  TCE
280 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.