รายชื่อนศ.
รายวิชา214201 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6071103 นางสาวปิยาพัชร์ ศรีจันทร์  Not Yet Specified
2 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
3 B6073893 นายอัสนี สุขเอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
4 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
5 B6074876 นางสาวธันยพร ภู่ผ่าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
6 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
8 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
12 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว  INFORMATION SCIENCE
18 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก  INFORMATION SCIENCE
19 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
20 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ  INFORMATION SCIENCE
21 B6074593 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE
22 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์  INFORMATION SCIENCE
23 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า  INFORMATION SCIENCE
24 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE
25 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน  INFORMATION SCIENCE
26 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE
27 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE
28 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์  INFORMATION SCIENCE
29 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ  INFORMATION SCIENCE
30 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE
31 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง  INFORMATION SCIENCE
32 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ  INFORMATION SCIENCE
33 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE
34 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE
35 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE
36 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE
37 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช  INFORMATION SCIENCE
38 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี  INFORMATION SCIENCE
39 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE
40 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE
41 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี  INFORMATION SCIENCE
42 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง  INFORMATION SCIENCE
43 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
44 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
45 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
46 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
47 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
48 B6074425 นายวสุธา จันพางาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
49 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.