รายชื่อนศ.
รายวิชา617482 : SEMINAR / SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
19 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
20 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
21 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
22 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
23 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH40
24 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH40
25 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
26 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
27 B5661206 นางสาวปนัดดา ภมะราภา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
28 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH40
29 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.